ระบบเช็คเวลา ห้อง 226
วิชา ..................

คาบที่ ..... ครูเทียนชัย ไชยโชค