ระบบเช็คเวลา วิชา ...................... ห้อง 226

ครูเทียนชัย ชัยโชค คาบที่ .....